หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : เสนอยื่นซองประมูลพื้นที่ร้านค้าสวัสดิการ ปี 2564
โดย : chaichan
อ่าน : 661
พฤหัสบดี ที่ 6 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

ประกาศโรงเรียนบ้านดุงวิทยา
เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลพื้นที่ร้านค้าสวัสดิการ

.......................................................

           ด้วยโรงเรียนบ้านดุงวิทยา มีความประสงค์จะทำการประมูลเช่าพื้นที่ ร้านค้าสวัสดิการ เพื่อจัดจำหน่ายให้กับคณะครู บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนบ้านดุงวิทยา จึงอาศัยอำนาจระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยการจัดการอสังหาริมทรัพย์ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2551 ประกอบมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนบ้านดุงวิทยา ครั้งที่ 1/2564  เมื่อวันที่  9 เมษายน พ.ศ.2564  จึงประกาศเพื่อการเสนอยื่นซองประมูลเช่าพื้นที่ ดังนี้
ข้อ 1. ประเภทรายการที่กำหนดให้ยื่นซองประมูลเช่าพื้นที่
          1.1 ร้านค้าสวัสดิการ      จำนวน   2  ร้าน
ข้อ 2. คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้ยื่นซองประมูล
         
2.1 กรณีบุคคลธรรมดา
          2.1.1 มีสัญชาติไทย
          2.1.2 บรรลุนิติภาวะ/เป็นนิติบุคคล
          2.1.3 ต้องเป็นผู้พร้อมที่จะปฏิบัติตามหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
          2.1.4 เป็นผู้ที่มีสภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ต้องไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรงหรือ  โรคที่สังคมรังเกียจ โดยมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐมาประกอบ
          2.1.6 ต้องไม่เคยถูกลงโทษจากหน่วยงานต่างๆ เป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่อง การจำหน่ายอาหาร จำหน่ายสินค้า ร้านสวัสดิการจำหน่ายน้ำดื่ม และร้านถ่ายเอกสาร หากตรวจสอบพบว่าผู้ประมูลเคยถูกลงโทษจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายหลังทำสัญญาแล้ว โรงเรียนจะยกเลิกสัญญาทันที ผู้ประมูลไม่มีสิทธิ์เรียกร้องหรือเรียกค่าเสียหายใด ๆ จากโรงเรียน
         2.1.7 ต้องเป็นผู้มีความพร้อมในการประกอบการขาย/บริการ อันได้แก่ มีพนักงานดำเนินงาน มีวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจำหน่ายอาหาร จำหน่ายสินค้าสวัสดิการ จำหน่ายน้ำดื่ม ร้านถ่ายเอกสาร
         2.1.8 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย และไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียทางการเงิน
         2.1.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มครองซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
        2.1.10 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาแก่โรงเรียนบ้านดุงวิทยา
        2.1.11 ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
        2.1.12 ไม่เป็นข้าราชการครูหรือบุคลากรในโรงเรียนบ้านดุงวิทยา หรือผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

  2.2 กรณีเป็นนิติบุคคล ต้องมีหลักฐานดังนี้
        2.2.1 สำเนาหนังสือจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
        2.2.2 กรณีผู้จัดการนิติบุคคลไม่ได้ยื่นประมูลด้วยตนเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจได้เป็นตัวแทนนิติบุคคลในการยื่นประมูล

        .....
             
คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศโรงเรียน