หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ประกาศเรียกอันดับสำรองประเภทห้องเรียนปกติ ม.1 มอบตัวเพิ่มเติม
โดย : chaichan
อ่าน : 6525
อาทิตย์ ที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563
พิมพ์ 

ประกาศโรงเรียนบ้านดุงวิทยา
เรื่อง เรียกอันดับสำรองประเภทห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ มอบตัวเพิ่มเติม

-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-

          ตามที่โรงเรียนบ้านดุงวิทยา ได้รับมอบตัวนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๒ – ๑๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งมีนักเรียนไม่มามอบตัวจำนวน ๙ คน  ดังนั้นโรงเรียนบ้านดุงวิทยาจึงประกาศเรียกอันดับสำรองประเภทห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ลำดับที่ ๑ – ๙ มอบตัวเพิ่มเติมในวันจันทร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. อาคารหอประชุมหลังใหม่ หากไม่มามอบตัวในวันและเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ ทางโรงเรียนจะเรียกอันดับสำรองในลำดับถัดไป

สำรองลำดับที่ ชื่อ - สกุล ระดับชั้น
  เด็กชายเอกลักษณ์ ทนสาง ม.๑/๑
  เด็กชายพรรณธร ระเวงวัลย์ ม.๑/๒
  เด็กหญิงพิชนาฎ พุมประโคน ม.๑/๓
  เด็กหญิงอริสา อัคนิฐมนตรี ม.๑/๔
  เด็กชายแซม ฮัวตาล่า ม.๑/๔
  เด็กชายวีรภัทร แก้วปัตถา ม.๑/๕
  เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ์ อินทร์เพ็ชร ม.๑/๖
  เด็กหญิงจารุวรรณ โคตรทอง ม.๑/๗
  เด็กชายเขมทัต สายชื่น ม.๑/๗

                                 ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

                                                       นายสมดุลย์  โฉมหาญ
                                               ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดุงวิทยา

 LADYNEWS

►►► คลิกดูเอกสารต้นฉบับ  ◄◄◄