ชื่อ - นามสกุล :นายสุรพงษ์ ซาตา
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :สอนและหัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่
ที่อยู่ :บ้านดุง
Telephone :
Email :