[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
link banner
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 45 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ทำเนียบรองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายนฤพล ประทุมพงษ์
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานทั่วไป


 
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การรับนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 4
โดย : chaichan
เข้าชม : 784
ศุกร์ ที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564
A- A A+
        

◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘

ประกาศโรงเรียนบ้านดุงวิทยา
เรื่อง  การรับนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦


  ด้วยโรงเรียนบ้านดุงวิทยา จังหวัดอุดรธานี กำหนดรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยแบ่งประเภทการรับดังนี้
๑. โครงสร้างการเรียนเน้นวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี/วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์(STEM)
๒. โครงสร้างการเรียนเน้นคณิตศาสตร์
๓. โครงสร้างการเรียนเน้นวิทยาศาสตร์
๔. โครงสร้างการเรียนเน้นภาษาอังกฤษ
๕. โครงสร้างการเรียนปกติ
ดังนั้นเพื่อให้การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา
จึงกำหนดรายละเอียดการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี้
๑. โครงสร้างการเรียนเน้น STEM Education จำนวนรับ ๘๐ คน
๒. โครงสร้างการเรียนเน้นคณิตศาสตร์  จำนวนรับ ๔๐ คน
๓. โครงสร้างการเรียนเน้นวิทยาศาสตร์  จำนวนรับ ๔๐ คน
๔. โครงสร้างการเรียนเน้นภาษาอังกฤษ  จำนวนรับ ๘๐ คน
๕. โครงสร้างการเรียนปกติ   จำนวนรับ ๓๖๐ คน
๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร  และหลักฐานการสมัคร
๑.๑ สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ หรือเทียบเท่า
๑.๒ เป็นโสด
  ๑.๓ ไม่จำกัดอายุ 
๑.๔ มีความประพฤติเรียบร้อยมีระเบียบวินัยและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดี
๑.๕ รับสมัครจากนักเรียนทั่วประเทศ

๒. หลักฐานการสมัคร
๒.๑ ใบสมัครตามแบบของโรงเรียนบ้านดุงวิทยา (รับที่โรงเรียนบ้านดุงวิทยา)
  ๒.๒ สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จำนวน ๑ ฉบับ (พร้อมฉบับจริง)
๒.๓ รูปขนาด ๑ หรือ ๑.๕ นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ และถ่ายไม่เกิน ๖ เดือนจำนวน ๒ ใบ
๒.๔ ปพ.๑ หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ หรือเทียบเท่า

๓. กำหนดวันเวลาการรับสมัคร/สอบคัดเลือก/ประกาศผล  รายงานตัว และประชุมผู้ปกครอง/มอบตัว
  ๓.๑ รับสมัคร
วันที่  ๒๔ – ๒๘  เมษายน  ๒๕๖๔    
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านดุงวิทยา
นักเรียนต้องมาสมัครด้วยตนเอง แต่งกายเครื่องแบบนักเรียน
  ๓.๒ สอบจัดห้องเรียน
   วันที่  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๔
   เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ อาคารชงโค (อาคาร ๕) โรงเรียนบ้านดุงวิทยา
   โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน วิชาที่สอบ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
   และภาษาอังกฤษ
  หมายเหตุ  ให้นักเรียนมาเข้าแถวเวลา ๐๘.๑๐ น. เพื่อรับฟังคำชี้แจงในการสอบ
  ๓.๓ เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
   คะแนนสอบคัดเลือกโดยใช้ข้อสอบของโรงเรียนบ้านดุงวิทยา   
๓.๔ ประกาศผล  รายงานตัว และประชุมผู้ปกครอง
   วันที่  ๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๔    
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านดุงวิทยา
  ๓.๕ มอบตัว
วันที่  ๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๔    
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ภาคเช้า ( เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. )   มอบตัวนักเรียนห้อง ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔, ม.๑/๕, ม.๑/๖, ม.๑/๗, ม.๑/๘
ภาคบ่าย ( เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. )  มอบตัวนักเรียนชาย, ม.๑/๙,
ม.๑/๑๐, ม.๑/๑๑, ม.๑/๑๒, , ม.๑/๑๓, ม.๑/๑๔, ม.๑/๑๕

ผู้ปกครองต้องนำนักเรียนมามอบตัว ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านดุงวิทยา แต่งกายเครื่องแบบนักเรียน
ถ้าไม่มามอบตัวในวันเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์
ในกรณีที่มีปัญหาหรือข้อสงสัยในการรับนักเรียน ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการรับนักเรียนโรงเรียน
บ้านดุงวิทยาเป็นผู้วินิจฉัยเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการรับนักเรียนอย่างที่สุด

   ประกาศ ณ วันที่  ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔


                                                          นายสมดุลย์  โฉมหาญ
                                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดุงวิทยา

 

◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘

 

ประกาศโรงเรียนบ้านดุงวิทยา
เรื่อง  การรับนักเรียนเข้าศึกษาในระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦


  ด้วยโรงเรียนบ้านดุงวิทยา จังหวัดอุดรธานี กำหนดรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยแบ่งประเภทการรับดังนี้
๑. โครงสร้างการเรียนที่ ๑  วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
๒. โครงสร้างการเรียนที่ ๒  ภาษาอังกฤษ – สังคมศึกษา
๓. โครงสร้างการเรียนที่ ๓  คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ
ดังนั้นเพื่อให้การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา
จึงกำหนดรายละเอียดการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี้
๑. โครงสร้างการเรียนที่ ๑ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ จำนวนรับ ๒๔๐ คน
๒. โครงสร้างการเรียนที่ ๒ ภาษาอังกฤษ – สังคมศึกษา จำนวนรับ ๑๒๐ คน
๓. โครงสร้างการเรียนที่ ๓ คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ จำนวนรับ ๘๐ คน

๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร  และหลักฐานการสมัคร
๑.๑ สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ หรือเทียบเท่า
๑.๒ เป็นโสด
  ๑.๓ ไม่จำกัดอายุ 
๑.๔ มีความประพฤติเรียบร้อยมีระเบียบวินัยและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดี
๑.๕ รับสมัครจากนักเรียนทั่วประเทศ
๒. หลักฐานการสมัคร
๒.๑ ใบสมัครตามแบบของโรงเรียนบ้านดุงวิทยา (รับที่โรงเรียนบ้านดุงวิทยา)
  ๒.๒ สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จำนวน ๑ ฉบับ (พร้อมฉบับจริง)
๒.๓ รูปขนาด ๑ หรือ ๑.๕ นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ และถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน
จำนวน ๒ ใบ
๒.๔ ปพ.๑ หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ หรือเทียบเท่า


๓. กำหนดวันเวลาการรับสมัคร/สอบคัดเลือก/ประกาศผล  รายงานตัว และประชุมผู้ปกครอง/มอบตัว
  ๓.๑ รับสมัคร
วันที่  ๒๔ – ๒๘  เมษายน  ๒๕๖๔    
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านดุงวิทยา
นักเรียนต้องมาสมัครด้วยตนเอง แต่งกายเครื่องแบบนักเรียน
  ๓.๒ สอบจัดห้องเรียน
   วันที่  ๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๔
   เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ อาคารชงโค (อาคาร ๕) โรงเรียนบ้านดุงวิทยา
   โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน วิชาที่สอบ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
   และภาษาอังกฤษ
  หมายเหตุ  ให้นักเรียนมาเข้าแถวเวลา ๐๘.๑๐ น. เพื่อรับฟังคำชี้แจงในการสอบ
  ๓.๓ เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
   คะแนนสอบคัดเลือกโดยใช้ข้อสอบของโรงเรียนบ้านดุงวิทยา   
๓.๔ ประกาศผล  รายงานตัว และประชุมผู้ปกครอง
   วันที่  ๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๔    
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านดุงวิทยา
  ๓.๕ มอบตัว
วันที่  ๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๔    
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ภาคเช้า ( เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. )   มอบตัวโครงสร้างการเรียนที่ ๑
ภาคบ่าย ( เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. )  มอบตัวโครงสร้างการเรียนที่ ๒ และ ๓

ผู้ปกครองต้องนำนักเรียนมามอบตัว ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านดุงวิทยา แต่งกายเครื่องแบบนักเรียน
ถ้าไม่มามอบตัวในวันเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์
ในกรณีที่มีปัญหาหรือข้อสงสัยในการรับนักเรียน ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการรับนักเรียนโรงเรียน
บ้านดุงวิทยาเป็นผู้วินิจฉัยเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการรับนักเรียนอย่างที่สุด

   ประกาศ ณ วันที่   ๑๗ มีนาคม  ๒๕๖๔
                                                 

                                                               นายสมดุลย์  โฉมหาญ
                                                        ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดุงวิทยา

◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      แจ้งเปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 12/มิ.ย./2564
      ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2564 25/พ.ค./2564
      ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2564 24/พ.ค./2564
      เปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 20/พ.ค./2564
      ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประมูลพื้นที่ร้านค้าสวัสดิการ 17/พ.ค./2564


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 117 หมู่ 3 ตำบล ศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190
โทรศัพท์ : 042271234 | โทรสาร : 042271234
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5